按Enter到主內容區
:::

Phàng-kìnn kap tshuē--tio̍h mi̍h-kiānn ê ho̍k-bū

Mi̍h-kiānn miâ-tshing
Huat-hiān ê sóo-tsai
Huat-hiān ê ji̍t-kî
Pī-tsù
Mi̍h-kiānn miâ-tshing

範例-藍色雨傘

Huat-hiān ê sóo-tsai

門口

Huat-hiān ê ji̍t-kî

2021.06.25

Pī-tsù

Phàng-kìnn ê mi̍h-kiānn pó-kuán kî-kan 6 kò-gue̍h, tshiau-kuè pó-kuán kî-kan, nā bô-lâng lâi jīn, Lâm-kho-kuán ē kā tsia--ê mi̍h-kiānn kau hōo Kíng-tshat ki-kuan tshú-lí, á-sī the̍h-khì tàn-tiāu.